Aktualności


Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Głażewska zapewnia, iż powierzone jej dane przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Justyna Głażewska, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Justyna Głażewska w Lublinie, pod adresem ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin,
nr NIP 9462325095, nr REGON 060692540 (Administrator).
Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również przez adres e-mail: kancelaria@jgkancelaria.eu oraz kontakt telefoniczny.
Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez niezbędny do tego okres.
II. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności
oraz utrzymywanie kontaktu.
III. ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY
1. Zakres i źródło danych Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu.
2. Celem przetwarzania danych jest:
a) bieżący kontakt niezwiązany z usługami świadczonymi na rzecz Pana /Pani będących nadawcami korespondencji, ani nie związany z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b) prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) kontakt telefoniczny związany z prowadzoną działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) inne prawnie uzasadnione cele związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzamy przez niezbędny okres do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
REALIZACJA UMÓW/ZLECEŃ
W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.
WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI I KLIENTAMI, W TYM POTENCJALNYMI KLIENTAMI
1. Zakres i źródło danych
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani lub od Pana/Pani pracodawcy lub podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje lub z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).
2. Cele przetwarzania
Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:
a) bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) wykonywania umów zawieranych przez Administratora z (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem
i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań biznesowych/konferencji/eventów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy..
Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

 

02-05-2018r.

Pracujemy nad ważnym projektem dla Klienta. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z tytułu naruszenia art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności tj. „Prawa do rzetelnego procesu sądowego”.

IMG_0963